Zolang de boom bloeit

Hjirûnder stiet út It boek Tutte mei de linten, ferskes en printsjes fan Diet Huber, it gedicht Tutte mei de linten. Lês it gedichtsje in kear lûdop.

tml.jpg

A.

  • Wat fynst fan it gedicht? Jou in earste persoanlike reaksje by dit gedicht.
  • Wat is der opfallend oan dit gedicht? Tink dêrby oan ritme, einrym, werhellingen fan wurden.


Op http://digicollectie.tresoar.nl/item.php?object=107&item=1 binne poëzyalbumferskes fan Diet Huber te finen. Lês op syn minst 5 ferskes.

B.

  • Hasto of jimme mem/beppe in poëzyalbum? Wurde der hjoed-de-dei noch poëzyalbums byholden?
  • Jou (in) kenmerk(en) fan de poëzyferskes fan Diet Huber.