Zolang de boom bloeit

De folsleine literatuerlist by Salang't de beam bloeit:

Haadstik 1. Swiid ferneamd ferline. Skreaun Frysk oant 1550
- Rolf Bremmer Jr, Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum, 2004)
- Goffe Jensma, De canon van de geschiedenis van Friesland (Ljouwert, s.j. [2008]) finsters 1-8.
- Reitze Jonkman en Arjen Versloot, Tusken talen. It ferhaal fan de Fryske taal (Ljouwert, 2008) 13-44
- Erika Langbroek en Francis Brands, ‘So viel geschrieben, so wenig geblieben. Eine neue Entdeckung: unbekannte altfriesischen Psalmglossen.’ Yn: Amsterdammer Beiträge zur älteren Germanistik (2015) 135-146
- Tineke Looijenga, Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts (Grins, 1997)
- Han Nijdam, Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters (Hilversum, 2008)
- Oebele Vries, ‘Literatuur van recht en vrijheid. Geschreven Fries tot 1540’, Yn: T. Oppewal [red.] Zolang de wind van de wolken waait (Amsterdam, 2006) 21-29.
- Oebele Vries, Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering (Ljouwert/Utrecht, 2007)
- Oebele Vries, Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580). (Ljouwert, 1993)

Haadstik 2. Frysk leechlân. 1550-1800.
- Philippus Breuker, ‘De betekenis van de Franeker academie voor de Friese literatuur’. In:  Hermans, J.J.M. e.a., De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw (xxx, 2007) s. 155-168
- Philippus Breuker, ‘Literatuur als liefhebberij. Van 1540 tot 1822’. Yn: Oppewal [red.] Zolang de wind van de wolken waait (Amsterdam, 2006) 31-53
- Eric Hoekstra, Midfrysk Goud. It bêste út ’e 17e iuw yn goed lêsber Frysk (Ljouwert, 2015)
- Goffe Jensma, De canon van de geschiedenis van Friesland (Ljouwert, s.j. [2008]) finsters 15, 16, 20, 21
- Teake Oppewal/Pier Boorsma, Spiegel van de Friese poëzie (Amsterdam, 2008) 1-3.
- Reitze Jonkman en Arjen Versloot, Tusken talen. It ferhaal fan de Fryske taal (Ljouwert, 2008) 59-91.

Haadstik 3. Syktocht om it wiere Fryslân. 1800-1900
- Breuker, Ph.H., ‘De fryske literatuer tusken 1820 en 1980’, in: Mear as jiske bleau der oer (1980) 31-49.

- Babs Gezelle Meerburg, Innich Frysksinnich. Poëtikale opfettingen yn Fryslân tusken 1840 en 1850 (Ljouwert, 2001)
- Goffe Jensma, Het rode tasje van Salverda. Burgelijk bewustzijn en Friese identiteit in de negentiende eeuw (Ljouwert, 1998)
- Goffe Jensma, De canon van de geschiedenis van Friesland (Ljouwert, s.j. [2008]) finsters 22, 23 en 27.
- Goffe Jensma, De gemaskerde God. François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek (Zutphen, 2004)
- Reitze Jonkman en Arjen Versloot, Tusken talen. It ferhaal fan de Fryske taal (Ljouwert, 2008) 113-115.

- Douwe Kooistra (red.), Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen (Bornmeer, 2008) 216-225.
- Bouke Oldenhof, ‘Van steen des aanstoots tot boegbeeld. Toneel, kleinkunst, film vanaf 1860.’
Yn: Oppewal [red.] Zolang de wind van de wolken waait (Amsterdam, 2006) 263-301.
- Tineke Steenmeijer-Wielinga en J.J. Huizinga, ‘Pieter Jelles Troelstra’. Yn: Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (Ljouwert, 2016) s. 2668-2670.
- Tineke Steenmeijer-Wielenga, ‘Meer literatuur voor meer mensen. Van 1822 tot 1915’. Yn: Oppewal [red.] Zolang de wind van de wolken waait (Amsterdam, 2006) 55-91.
- Trinus Riemersma, Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945 (Bolswert, 1984)
- Anne Wadman, Frieslands Dichters. Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880 met vertalingen in het Nederlands, samengesteld, ingeleid en van een bio-bibliografie voorzien door Anne Wadman.
(Leiden, 1949).
- Anne Wadman, In skoalmaster yn 'e Dokkumerwâlden. Libbensgong fan Hjerre Gjerrits van der Veen.
(Drachten, 1955)

Haadstik 4. Mei-inoar ien of ferdield oer pylders? 1900-1945
- Philippus Breuker, ‘Oer skriuwster, boek en útjeften.’ In: Simke Kloosterman, De Hoara’s fan Hastings (Drachten, 1992) 207-221.
- Jelle Brouwer, Anne Wadman en Fokke Sierksma, Oer Obe Postma (Ljouwert, 1979)
- Johan Frieswijk, Folksk Fryslân en de literatuer. Fryske skriuwers ûnder hypnoaze fan ’e tritigers en fjirtiger jierren (Boalsert, 1995)
- Jelle Krol, ‘Ynlieding’. Douwe Kalma. Samle fersen (Ljouwert, 1996) 11-67
- Jelle Krol, ‘In de vaart der volkeren. Van 1915 tot en met 1945’. Yn: Oppewal [red.] Zolang de wind van de wolken waait (Amsterdam, 2006) 93-129.
- Kees Kuiken,
Kloosterman, Simke, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL:http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Kloosterman [24/02/2017].
- Sietse Meijer, ‘De beste gedichten van de Friese dichter Obe Postma; Van de mensen heel ’t bestaan’. NRC 14 novimber 1997.
- Megiel Muller, ‘Friezen yn Ynje en Ynje yn ’e Fryske literatuer. In oersjoch.’ Yn Trotwaer 1988 (2/3) 67-99.
- Trinus Rie
mersma, Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945 (Bolswert, 1984)
- Sjoerd van der Schaaf, Skiednis fan de Fryske biweging (Ljouwert, 1977)
- Gjalt Zondergeld, De Friese Beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen (Grins, 1978)
-
Janneke Spoelstra, Simke Kloosterman, in problematyske heldinne? Har skriuwen, proaza en de resepsje fan har proaza besjoen út gender- en queerteoretysk perspektyf (masterskripsje Grins 2012)
- Tineke Steenmeijer-Wielinga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, yn Nyckle Haisma, Peke Donia, de koloniael (Ljouwert, 1993) seisde druk yn searje Fryske Klassiken, s. 413-428.
- Sybren Sybrandy, ‘De stilte om de oare Riemersma.’ Trotwaer 1988 (2/3) 156-160.
- Jant van der Weg-Laverman, ‘Literatuur voor jonge lezers. Van 1846 tot nu’. Yn: Oppewal
[red.] Zolang de wind van de wolken waait (Amsterdam, 2006) 303-335.
- Anne Wadman, Frieslands Dichters. Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880 met vertalingen in het Nederlands, samengesteld, ingeleid en van een bio-bibliografie voorzien door Anne Wadman.
(Leiden, 1949) 29-30.
- Anne Wadman, In skoalmaster yn 'e Dokkumerwâlden. Libbensgong fan Hjerre Gjerrits van der Veen. (Drachten, 1955)

Haadstik 5. Blik op Europa. 1945-1975
- ‘KFFB brengt debuutroman Jan Minno Rozendal uit’. Nieuwe Dockumer Courant 23 jannewaris 2017.
- Brouwer, Liesbeth, ‘Mar alles swijde… Herfst 1952. Het Suriname-nummer van het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne verschijnt.’ Yn: Kunsten in beweging 1900-1980: cultuur en migratie in Nederland (Den Haag, 2003) 243-255 en 405-407.
- Joke Corporaal, Grimmig eerlijk. Anne Wadman en het probleem van de Friese literatuur (Ljouwert, 2009)
- Freark Dam, ‘Tebeksjen nei in heale ieu. It literêre klimaat yn de earste jierren nei de oarloch.’ Yn: Trotwaer 1997 (oktober) 16-21.
- Freark Dam, ‘Fedde Schurer, de dichter.’ In: Fedde Schurer as politikus, beweger, dichter (Ljouwert, 1998) 33-50.
- Pieter Duijff, ‘De Kristlik Fryske Folks-Bibleteek’. Yn: Tekst en útlis (Afûk, 1993)
- Pieter Duijff, ‘Tradysje yn KFFB-romans’, Trotwaer (1992) 26-41.
- Inge Heslinga, ‘Leave Abonnee. Conflict tussen de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl (1946-1968)’ Masterskripsje Kunsten, Cultuur en Media, Ryksuniversiteit Grins, 2008.
- Johanneke Liemburg, Fedde Schurer. Biografie van een Friese koerier (Ljouwert, 2010)
- Joke Linders, ‘Met de theepotaurus op de canapee.’ Yn: Literatuur zonder leeftijd jrg 7 (1993) 53-74.
- Babs Gezelle Meerburg, ‘De verbinding verbroken’.
Yn: Teake Oppewal e.a. (red.) Zolang de wind van de wolken waait (Amsterdam, 2006) pp. 131-171.
-
Babs Gezelle Meerburg, ‘Die westfriesische Literatur des 20. Jahrhunderts’, yn: Horst Haider Munske e.a., Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies (Tübingen 2001) 204-222.
- Babs Gezelle Meerburg,
Hwant wij binne it nijs ûnder en boppe de sinne. De Smearlappen fan Anne Wadman en Fabryk fan Trinus Riemersma as ‘fernijende’ Fryske romans (Ljouwert, 1997)
- G.A. Gezelle Meerburg, ‘De ferjonging fan de Fryske literatuer nei 1945’.
Trotwaer (2) april 1998, 64-69.
- Tiny Mulder, ‘Rink van der Velde’. Yn: Hwer hast it wei?
(Drachten, s.j.)
- Lolle Nauta, Stasjonearre yn Fryslân (Ljouwert, 1999)
- Durk van der Ploeg, ‘De Tsjerne, proeffjild fan in skiedingsproses’: Hjir  25 (3) maaie 1996, 18-39.
- Trinus Riemersma, Hoe binne de helten fallen. Bauke de Jong syn ûnkristlike krústocht  (Frjentsjer, 2006)
- Trinus Riemersma (red.), De KFFB yn literêr Fryslân I. Co Frisica X (Amsterdam/Kiel, 1992)
- Tineke Steenmeijer-Wielinga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’. Yn: R.R. van der Leest, Komme dy kepers?/Boef fan Rys. (Boalsert, 2001) 225-229.
- Meindert Talma en Nyk de Vries, ‘Dit binne sesjes hear. Petear mei Rink van der Velde.’ In: De Blauwe Fedde yn petear. Libbensferhalen fan 15 eigensinnige Friezen (Ljouwert, 2001) 75-96.
- Anne Wadman, ‘De ferrassing fan it jier’ (resinsje Rink van der Velde, Joun, healwei tolven). In: Kritysk Kerwei. Resinsjes en skôgingen 1950-1970 (Ljouwert, 1990) 100-103.
- Jant van der Weg-Laverman, ‘In trut die voor vernieuwing zorgt (?) De Friese kinderliteratuur in de jaren vijftig.’ Yn: Literatuur zonder leeftijd jrg. 5 (2011) 84-95.
- Geart van der Zwaag, ‘It ûntstean fan operaesje fers’. Trotwaer 1983, 41-46, 169-176 en 369-381.

Haadstik 6. De bewende paden del en oare wegen. 1975-2000

Websiden:
- http://tsjebbehettinga.frl/over/biografie/
- http://www.sirkwy.frl/index.php/schrijvers-biografieen/102-r/438-riemersma-trinus
- http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Goinga

Oar:
- [Lemma’s  ‘Oral history’, ‘Ype Poortinga’ en ‘Mondelinge overlevering’ yn NEF]
- Jetske Bilker en Babs Gezelle Meerburg, ‘Pionierswurk’ (resinsje Jelma Knol, Ut syn aerd wei froulik) Trotwaer jrg. 25 (1993) 124-131.
- Piter Boersma, ‘Tsjêbbe Hettinga en Hjir’, Ensafh.nl, pleatst op 21 april 2017.
- Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. ‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1898-1930 (Grins, 1992)
- Liesbeth Brouwer, ‘Oorlog in Ferwerd. Trinus Riemersma’s De Reade Bwarre.’ Parmentier jrg. 10 (2000/2001) 95-101.

- Ernst Bruinsma, 'Tsjêbbe Hettinga en de canon in Friesland'. Yn P. Boersma, P. Hemminga & G. Th. Jensma (eds.), Philologia Frisica. Anno 2005. (Ljouwert, 2007) 117-129.
- Joke Corporaal, lemma ‘Koperative Utjowerij’, Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (De Gordyk/Ljouwert, 2016) 1543-1544.
- Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (Ljouwert, 1997) Twadde, ferbettere en oanfolle druk.
- Hanneke Hoekstra, The Orthodoxy of the Heart. Faith, Fryslân, and Feminism in the Novels of Ypk fan der Fear (Grins, 1998)
- Alpita de Jong, ‘Spegelskrift. In foardracht oer tsien jier Frysk proza’. Sirkwylêzing Tresoar 2011.
- Tsjêbbe Hettinga, Het vaderpaard/It faderpaard. Alle gedichten (Amsterdam, 2016)
- Jelma Knol, út syn aerd wei froulik. De Fryske dichteressen en it misferstân (Wiuwert, 1993)
- Jelle Krol, ‘Swietwei nei de ein. Skets fan in stikmannich aspekten fan it Fryske proaza, benammen oan ’e ein fan ’e tweintichste ieu’, in: Swietwei nei de ein (Ljouwert, 2000) 167-186.
- Babs Gezelle Meerburg, Hwant wij binne it nijs ûnder en boppe de sinne (Ljouwert, 1997)
- Babs Gezelle Meerburg, ‘De verbinding verbroken’. Yn: Teake Oppewal e.a. (red.) Zolang de wind van de wolken waait (Amsterdam, 2006) s. 131-171.
- Babs Gezelle Meerburg, 'Mearkes út 'e Wâlden, fan en foar it folk'. Yn Ensafh, jrg 6 (2014) nr. 3 53-61
- Gerbrich de Jong, ‘Op syk nei Fryske boeken’, masterskripsje fakmaster Frysk Noardlike Hegeskoalle Ljouwert 2017.
- Trinus Riemersma, ‘Retoer ostjoerder’, Trotwaer, jrg. 6 (1974) 16-19.
- Trinus Riemersma, ‘Meartalichheid – mei dat dan net?’ In: Twataligens yn de Fryske literatuer.’ Byskriften nr. 32 (Ljouwert, 2002) 21-25.
- Kirsten van Santen, ‘Hij werd een keizer als hij optrad’, Leeuwarder Courant 21 april 2017.
- Tineke Steenmeijer-Wielinga, lemma ‘Friese Pers Boekerij’, Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (De Gordyk/Ljouwert, 2016) 895.
- Doeke Sijens en Henk van der Veer, In útjouwerij fan Quizequânsje. Tinkboek by it 25-jierrich bestean fan ’e Koperative Utjowerij (Boalsert, 1995)
- Hylke Tromp, ‘De Tromp van Driessen. In foardracht oer tsien jier poëzij’. Sirkwylêzing Tresoar 2010.
- Jabik Veenbaas, ‘Experiment versus psychologie. Het proza na de jaren zestig’. Yn Teake Oppewal e.o. (red.) Zolang de wind van de wolken waait. (Amsterdam, 2006) 219-261.
- Harmen Wind, ‘De bezem door de verzen. De poëzie na 1967’. Yn Teake Oppewal e.o. (red.) Zolang de wind van de wolken waait. (Amsterdam, 2006) 173-217
- Jehannes Ytsma, ‘Frysk lêze, feardichheid, frekwinsje en foarkar: in profyl fan de lêzers fan Fryske boeken op grûn fan de Ljouwerter krante enkête’, yn: Fryske literatuer. In ûndersyk nei mooglikheden foar it befoarderjen fan it lêzen fan it Frysktalige boek (Ljouwert, 1992) [útjefte Provinsje]

Haadstik 7. It wide web op. Nei 2000

Websiden:
- http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/fy-nl/3414/fryske-taalatlas/index.html[Taalatlas 2015]
-
https://www.fryske-akademy.nl/nijs-en-aginda/nijsberjocht/news/detail/gjin-echte-taalstriid-mear-yn-fryslan/
[Taalsurvey 2017]

Oar:
[- Lemma’s ‘Fries in de media’ en ‘Fries taallandschap’ en ‘Fries instituut’ yn NEF.]
- Eric Betten, de Fries. Op zoek naar de Friese identiteit (Ljouwert, 2013)
- Pier Boorsma, Teake Oppewal en Geertrui Visser, Spiegel van de Friese poëzie (Amsterdam, 2008) Tredde en wersjoene druk.
- Joke Corporaal, ‘Tussen moeder- en vadertaal. Anne Wadman en andere schrijvers in een minderheidstaal.’ Yn:
De Vrije Fries 2012, 129-142.
- Johan Frieswijk, ‘Fan geunst nei rjocht’. Yn: Douwe Kooistra, Eric Betten, Pieter Anko de Vries, Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen (Ljouwert, 2008) 256-260.
- Rianne Kramer, ‘Leescampagne moet Friese literatuur een duwtje geven’, Friesch Dagblad 9 april 2010.
- Jelle Krol, ‘Santich jier de romte oan en foar ûndersyk nei Fryske literatuer by de Fryske Akademy’. Yn: Philologica Frisica anno 2008 (Ljouwert, 2012). [Rieplachte fia
https://pure.knaw.nl/ws/files/472134/binnenwurk_Philologia_Frisica_(2)_copy.pdf]
- Gerbrich van der Meer, ‘Teake Oppewal. Bouwe oan de Fryske literatuer’. Friesch Dagblad 24 juny 2017.
- Rixt Oenema, ‘Sutelaksje: boeken kruien om de clubkas te spekken’, Leeuwarder Courant 13 april 2007.
- Bouke Oldenhof, ‘It ferlies foarby.
In foardracht oer tsien jier Frysk toaniel’. Sirkwylêzing Tresoar 2011.
- Teake Oppewal,  ‘Het Fries literair bedrijf in twintig punten’ [Tresoar, septimber 2016]
- Teake Oppewal, ‘Het perk uitgezet’, yn Zolang de wind van de wolken waait (Amsterdam, 2006) 11-19.
- Teake Oppewal en Pier Boorsma (gearstallers), Spiegel van de Friese poëzie (Amsterdam, 1994)
- Hylke Tromp, ‘De Tromp van Driessen. In foardracht oer tsien jier poëzij’.
Sirkwylêzing Tresoar 2010.