Zolang de boom bloeit

De redaksje wol hjirby allegearre betankje dy’t mei in protte entûsjasme oan it projekt ‘Salang’t de beam bloeit’ meiwurke ha. Sûnder oaren tekoart komme litte te wollen, neame wy hjir Han Nijdam en Oebele Vries foar har achtergrûnynformaasje. Fierder hawwe ferskate meiwurkers fan Tresoar meiholpen oan it ta stân kommen fan dit boek. Spesjale fermelding fertsjinje Alex Katsma en John van Geffen foar har help by de yllustraasjes. Ta beslút foeget de redaksje in wurd fan tank oan de provinsje Fryslân en de Stifting FLMD. Troch har finansjele stipe koe dit boek der komme.

De yllustraasjes op dizze webside binne foar sa fier mooglik opnommen yn oerlis mei de rjochthawwers. Wa’t oars rjochten jilde litte kin, wurdt frege kontakt op te nimmen mei Tresoar.

Copyright © 2018 Tresoar en Joke Corporaal. Alle rjochten foarbehâlden. De webside is ûntwikkele troch Taal&Digitaal út Bûtenpost.

Kontakt
By fragen oer ynhâld of wurking fan de side kin kontakt opnommen wurde mei Stephan Berger fan de Afûk: stephan.berger@afuk.frl  / 058 - 234 30 75.