Zolang de boom bloeit

Brûk de boarnen ûnder de fragen.

  1.  Jou yn sa’n 250 oant 500 wurden it libben fan Diet Huber wer.
  2. Diet Huber wie in dûbeltalint. Wat hâldt dat yn? Jou foarbylden út it wurk fan Diet Huber.
  3. Omskriuw wêr’t it (wichtichste) wurk fan Diet Huber út bestiet. Dus gjin titels neame, mar omskriuwe watfoar wurk se makke.
  4. Wat hat Diet Huber foar de Fryske (berne- en jeugd) literatuer betsjutten?
  5. Wêr wurdt it wurk fan Diet Huber benammen om wurdearre?
  6. Jou in oersjoch fan de prizen dy’t Diet Huber wûn hat.

Boarnen:

http://www.tresoar.frl/agenda/pages/diet-huber.aspx  http://digicollectie.tresoar.nl/item.php?object=107&item=1  http://www.dbnl.org/tekst/coil001lexi01_01/lvdj00459.php  http://www.dbnl.org/tekst/_lit004200901_01/_lit004200901_01_0012.php http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bj1_CEthUnwJ:www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID%3D41426+Diet+Huber&hl=nl&ct=clnk&cd=6 https://fy.wikipedia.org/wiki/Diet_Huber http://www.itfryskeberneboek.nl/index.php/berneboekeskriuwers/204-huber-diet http://www.demoanne.nl/diet-huber-bepaald-gjin-tutte/