Zolang de boom bloeit

Brûk de boarnen ûnder de fragen.

  1. Jou yn sa’n 250 oant 500 wurden it libben fan Tiny Mulder wer.
  2. Omskriuw wêr’t it (wichtichste) wurk fan Tiny Mulder út bestiet. Dus gjin titels neame, mar omskriuwe watfoar wurk se makke.
  3. Wat hat Tiny Mulder foar de Fryske (berne- en jeugd)literatuer betsjutten?
  4. Wêr wurdt it wurk fan Tiny Mulder benammen om wurdearre?
  5. Jou in oersjoch fan de prizen dy’t Tiny Mulder wûn hat. Watfoar priis wie de wichtichste?

Boarnen:
https://fy.wikipedia.org/wiki/Tiny_Mulder 
http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=52390  http://www.sirkwy.frl/index.php/schrijvers-biografieen/97-m/432-mulder-tiny http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=muld018 https://www.scholieren.com/boekverslag/59128 
https://www.trouw.nl/home/lof-voor-de-huismoeder~ac7c1edc 
https://www.youtube.com/watch?v=9tn8LtzddVs https://www.vpro.nl/programmas/ovt/speel~POMS_VPRO_206915~ovt-1-april-2007-uur-2-31-min~.html 
https://www.vpro.nl/festivals/holland-festival/speel~POMS_VPRO_206925~fragment-ovt-8-april-2007-30-min~.html