Zolang de boom bloeit

Dizze opdracht kinst allinnich meitsje ast dy earst ferdjippe hast yn Diet Huber én Tiny Mulder. 

  1. Wêryn ferskilt it wurk fan Diet Huber fan dat fan Tiny Mulder? Tink oan ynhâld, styl, doelgroep.
  2. Hawwe de froulju ek oerienkomsten yn harren wurk? Motivearje dyn antwurd.
  3. Fan wa sprekt dy it wurk mear oan? Motivearje dyn antwurd. Ast net kieze kinst, dan dat stânpunt ek motivearje.