Zolang de boom bloeit

Gean nei http://www.operaesjefers.nl

  1. Skriuw puntsgewize op watsto op dy website sjen/ôfliede kinst.
  2. Skriuw ek op watsto dêr beharkje kinst. Wat is in beheining (=beperking) dêrby?
  3. Skriuw ek op watsto mei help fan de website dwaan/meitsje kinst?

Troch gebrûk te meitsjen fan it trijehoekje ûnder it hokje mei it wurd Dwaan kinsto gedichten sykje.

Sykje twa Fryske gedichten út. Notearje:

  • titel en dichter
  • datum fan útstjoering
  • koarte ynhâld
  • in miny-resinsje: wat fûnst fan gedicht 1, fan gedicht 2, wat fûnst de bêste fan dy twa?

Soargje foar kwalifikaasjes (byg. saai) en in motivaasje (byg. de strofes hienen allegear deselde ynhâld).