Zolang de boom bloeit

Dizze opdracht giet oer de Finsters 21 en 22. Dy geane beide oer poëzy.

  1. Wat is in oerienkomst tusken de beide wat de presintaasje fan poëzy oanbelanget?
  2. Hoe ferskille de beide wizen fan presintaasje fan elkoar?

Operaesje Fers woe gedichten/poëzy ûnder de oandacht bringe. Betink (yn groepkes) in kampanje om poëzy (of krekt ien bepaald fers) ûnder de oandacht te bringen mei de kommunikaasje mooglikheden fan no. Beskriuw de wurkwize en fier (eventueel) de kampanje út.