Zolang de boom bloeit

Lês de Finstertekst goed troch. Notearje dêrby de nammen fan de froulju dy’t jimme tsjinkomme. Diel it sa ûntstiene rychje nammen yn twa kolommen yn:


Skriuwers/dichtersWittenskippers/redakteuren/resinsint ensa
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.


Folje dit skema oan mei in fiiftal nammen fan froulike skriuwers út ‘Lêze foar de List’. Tink derom: guon nammen kinne yn beide kolommen set wurde.

Untwerp op grûn fan de yndieling dy’t jimme makke ha in ‘EAREGALERIJ fan LITERÊRE FRIEZINNEN’. Doch dat sa:

  • soargje derfoar dat de beide groepen yn it skema as groep werkenber bliuwe
  • ferwurkje foto’s fan de betreffende froulju
  • set by alle foto’s in namme -set by al dy foto’s ien belangwekkend feit oer de de betreffende persoan, bgl. it wurk dat se skreaun hawwe.
  • betink sels in titel/motto foar de EAREGALERIJ en set dy derboppe.

Belangryk: betink op foarhân goed hoe’st de romte foar dit ûntwerp yndiele wolst. It giet nammentlik om in relatyf grut tal te ferwurkjen items.