Zolang de boom bloeit

Teneur fan Finster 24 is dat froulju ek yn de Fryske literatuer ûnderwurdearre binne. Dat wie net allinne langer lyn sa, mar ek noch frij resint, sa stiet yn alinea 4 fan de finstertekst.

  • Notearje út dy alinea trije feiten oer dy ûnderwurdearring.

Yn dyselde alinea 4 wurdt praat oer (mar) trije winneressen fan de Gysbert Japicxpriis.

  1. Wat is de Gysbert Japicxpriis?
  2. Wa wûn dy de earste, wa de lêste kear?
  3. Wa wienen de trije froulju dy’t de priis wûnen? Wannear wie dat? Steane de trije winneressen allegearre yn dyn EAREGALERIJ?