Zolang de boom bloeit

Lês de teksten fan neikommende twa gedichten en harkje tagelyk nei de gedichten dy’t foardroegen wurde troch Tsjêbbe Hettinga. Besjoch dan it optreden fan Hettinga yn Kolombia.

Gedicht 1: Faderpaard

De Nederlânske tekst: Het vaderpaard

Morgen zal het voor eeuwig lente zijn, maar nacht is het nu.
De maan – de ziel van iemand die sterft in het duister – is
Vol, en dronken als het pad van dorp naar dorp is zij over
Zwarte piramiden van hoeven, vingerwijzingen
Van pikdonkere godshuizen en een paarse motorkap
Naar het vaderpaard in zijn geblindeerde paardenstal
Geslingerd, in een laatste zucht van de wind, onder sterren.
Hoorbaar in het veld van oorsprong is de rijp, en boven
De holle rug van het wagenhuis met de zwartgelakte
Tilbury staat Venus te wachten op die gitzwarte hengst
Die nu gauw in een droom van licht rijst uit zijn zeezoute stal.
Hoor (…)

Gedicht 2: De blauwe hauk fan Wales


It optreden fan Hettinga yn Kolombia

=======================================================

Fraach 1:
Wat fynst fan de wize fan foardragen fan Tsjêbbe Hettinga? Sprekt it dy oan of net? Motivearje dyn antwurd.

Oaren oer it foardragen fan Hettinga:
‘Met zijn zangerige voordracht, altijd uit zijn hoofd, wist hij je onmiddellijk mee te slepen, ook als je vanwege het Fries waarin hij schreef soms maar half begreep waarover het ging.’ Reinjan Mulder – www.reinjanmulder.nl 
Op www.tsjebbehettinga.frl: ‘De zangen van Hettinga zijn meeslepend, als muziek, ritmisch – om niet te zeggen: golvend. Wie Hettinga zijn gedichten hoort voordragen hoort meteen hoe lichamelijk deze poëzie is.’ Guus Middag – NRC

Fraach 2:
Kinst dy fine yn de wurden fan Mulder en/of Middag? Wêrom wol/net?

Fraach 3:
Wie it foardragen fan Hettinga, neffens dy, mear it útdragen fan literatuer of in foarm fan teater? Motivearje dyn antwurd.

Fraach 4:
It gedicht Faderpaard wie yn 2014 útgongspunt fan in grut muzykteaterprogramma yn it WTC Expo yn Ljouwert. Sjoch hjirûnder foar in kompilaasje. Passe literatuer en teater by elkoar? Motivearje dyn antwurd.


Fraach 5:
Neam twa Fryske dichters dy’t yn neifolging fan Hettinga op in bysûndere wize harren gedichten foardrage en dêrmei ek bûten Fryslân súkses hawwe.