Zolang de boom bloeit

Hylke Speerstra is in populêre skriuwer.

 1. Notearje twa bewizen foar dy útspraak. Brûk dêr alinea 4 fan de Finstertekst foar.
 2. Wat is ‘oral history’?
 3. Wat is ‘faction’?
 4. Hylke Speerstra hat it tema ‘emigraasje’ brûkt foar syn ferhaleboek “it Wrede Paradys”. Besjoch/beharkje no
  http://www.pier21.nl/page/geweest/de-emigrant-2013 
  https://www.frysketop100.nl/top100 
  Sykje yn de top-100 fan 2017 de nûmers 10, 37 en 47 op. Wat falt op oangeande de populariteit fan dy trije nûmers, bygelyks ast sjochst nei de ferskowings yn fergelyk mei 2016? De trije byhearrende lieten kinst fine op de folgjende links: https://www.youtube.com/watch?v=Zk8bFZg68ugg 
  https://www.youtube.com/watch?v=56PLYCnNmR0&list=RDZk8bFZg68ug 
  https://www.youtube.com/watch?v=i8v2cdwfTEg 
  Wat is it ferbân tusken de earstneamde link (dat is dy oer Pier 21) en de trije hjir flakfoar
 5. Wêrom soe it tema fan emigraasje neffens dy populêr wêze by in breed publyk, mei oare wurden: wêrom past dat tema goed yn de ‘populêre literatuer’?