Zolang de boom bloeit

Gean nei: https://www.lezenvoordelijst.nl/zoek-een-boek/fries/home 

Op de site stiet in top fiif oangeande it besjen fan boeken mei de nivo’s N1 en N2. Sykje mear ynformaasje oer ien fan de fiif út it toplistke en jou antwurd op de folgjende fraach:

Rekkenesto it útsochte boek ta de populêre (jongerein) literatuer? Motivearje dyn antwurd.