Zolang de boom bloeit

Gean nochris nei: http://fryslan.gemeentedocumenten.nl/www.fryslan.frl/fy-nl/3414/fryske-taalatlas/index.html

Op side 17 en 18 fan de Taalatlas wurde de mjitresultaten oer basis taalfeardichheden Frysk mei elkoar ferlike oer in tal jierren (1967-2015).

Watfoar konklúzje kinst lûke oer de behearsking fan it Frysk lêzen yn algemiene sin yn dy perioade?