Zolang de boom bloeit

Notear as kop/titel it wurd ‘Winterjûnenocht’.

Slach in rigel oer en notearje dyn definysje fan dat begryp: ‘Winterjûnenocht’.

Slach wer in rigel oer en jou in foarbyld fan in aktiviteit by dy yn it doarp of yn de stêd dy’t neffens dy sjoen wurde kin as in foarm fan hjoeddeisk winterjûnenocht. Motivearje dyn keuze.

Yllustrearje de aktiviteit dy’tsto keazen hast.

Bestiet der by jimme ek in foarm fan simmerjûnenocht yn jimme doarp of stêd?