Zolang de boom bloeit

Bouke Oldenhof is toanielskriuwer en -kenner. Yn alinea 2 fan Finster 9 jout hy twa redenen/oarsaken foar it feit dat Fryslân in ‘breed droegen toanielkultuer’ hat.

Notearje dy beide ferklearringen. Doch dat sa:

  • Begjin dyn oantekening sa: Yn Fryslân wurdt in hiel soad toaniel spile. Dat komt neffens Bouke Oldenhof sa:
    1. ….
     2. ….
  • Lês alinea 1 fan it Finster. Dêr stiet ek in ferklearring fan de populariteit fan toaniel yn dizze provinsje. Set dy ek yn dyn oantekening, mar meitsje dúdlik dat dy reden net troch Oldenhof oandroegen wurdt.
  • Set boppe dyn oantekening in passende titel.