Zolang de boom bloeit

By it finster nûmer 9 stiet in yllustraasje fan in winterjûn yn Koudum.

Brûk dat plaatsje by de folgjende opdracht: Meitsje in ferslach fan in krante wat der op sa’n jûn krekt barde. Yn sa’n tekst yn it Frysk fan 200 oant 250 wurden stiet yn alle gefallen antwurd op de fragen: wêr, wannear, wat, wa, hoe?
Ferjit de titel net!