Zolang de boom bloeit

Folgje de link en lês it gedicht ‘De Likeblommen’ fan Eeltsje Halbertsma. Skriuw yn dyn eigen wurden op wêr’t dit gedicht oer giet. Hâld derby rekken mei it folgjende:
- skriuw Frysk,
- brûk 200 oant 250 wurden,
- beskriuw wat neffens dy Romantysk is oan it gedicht (dus: op hokker wize past it yn de literêre streaming fan de 19e iuw?)

Opdracht makke troch Gerrit Hoekstra.