Zolang de boom bloeit

Yn de finstertekst oer Halbertsma stiet ûnder oare:

De Rimen en Teltsjes sketse in langst nei Fryslân dêr’t minsken harsels yn weromkoene, en dat yn in tiid dat de provinsje hurd oan it feroarjen wie en de kulturele elite him lûdop ôffrege hoe’t Fryslân der útsjen moast.


Lês fia de downloads by it finster in artikel fan Bert Looper út 2017.

Wat ha dit artikel en it sitaat hjirboppe as oerienkomst?

Opdracht makke troch Gerrit Hoekstra.