Zolang de boom bloeit

Opdracht 1.

- Meitsje in moodboard.

- Sykje foto’s op fan Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts (it hoege gjin portretfoto’s te wêzen, it meie ek wol ferwizingsbylden wêze, byg. foto’s fan strjitnammebuordsjes mei beide nammen).

Brûk de útsochte yllustraasjes as kearnen fan in moodboard dêr’tsto ynformaasje fan ôfsjen kinst oer de wize wêrop’t beide manlju de kost fertsjinnen foar de húshâlding. Dêr komme by oan de oarder:

- allerhande lytse baantsjes

- skriuwaktiviteiten
- Winterjûnenocht

- fêste banen