Zolang de boom bloeit

Opdracht 2a.

Ien fan Waling Dykstra syn bekendste teksten is ‘Simmermoarn’. Ek hjoed-de-dei noch wurdt dy geregeldwei brûkt.

Lês earst de tekst.

Utfieringen fan it gedicht steane op YouTube. Sykje dêr twa fan út:
1. dy fan Anneke Douma
2. dy fan Remon de Jong en Piter Wilkens

Skriuw in minyresinsje fan beide útfieringen en einigje dy mei dyn motivearre foarkar.


Opdracht 2b.
Yn it berneboek Pykje Fjouwer (Afûk, 2017) fan Lida Dykstra stiet de tekst ek wer ôfdrukt. Sjoch by de Downloads foar siden út dat boek.

Undersykje de aktualiteitswearde fan dizze útjefte: wêrom no krekt foar dizze doelgroep (jonge bern)?
Behelje dêrby de diskusje oer ferantwurde wizen fan buorkjen en it begryp ‘lânskipspine’ dat yn 2016 yntrodusearre waard troch de trekfûgelekolooch Theunis Piersma.

Notear de útkomst fan dyn ûndersyk koart yn it Frysk. Betink in passende titel.