Zolang de boom bloeit

Ferhalen, gedichten, toanielstikken: se hawwe allegearre foar in part te krijen mei de werklikheid.  Maatskiplike en politike faktoaren beynfloedzje de skriuwer en syn fiktive wurk. Yn de 20ste iuw wurdt dy ûntwikkeling stadichoan sterker.

It nazisme spilet sa in rol yn de saneamde Blut und Bodenliteratuer.
1. Sykje út wat dat soarte fan literatuer krekt ynhold en skriuw dat op. Brûk 100 à 150 wurden.
2. Wêryn ferskilde dy Blût und Bodenliteratur fan de Fryske boereroman? Sykje dyn antwurd yn alinea 2 fan Finster 13 oer de boereroman.
3. Mei hokker Dútske literatuerfoarm kaam de boereroman út Fryslân wol bot oerien?

b. Yn de jierren 60 fan de 20e iuw wie de ynfloed fan it sosjalisme/fan links merkber:
Sitear de sin út alinea 1 fan Finster 13 dy’t in dúdlik ‘links’ karakter hat.