Zolang de boom bloeit

Opdracht 1. Nynke van Hichtum

Ien fan de wichtichste berne- en jeugdboekeskriuwers fan de lette 19de en earste helte fan de 20ste iuw hat Nynke van Hichtum (1860 – 1939) west. Har bekendste boek is Afke’s tiental út 1903.

Beäntwurdzje earst ûndersteande fragen (ûnder A) en meitsje dêrnei in ferwurkingsopdracht (ûnder B).

A. Meitsje ûndersteande fragen. Helje de ynformaasje út de boarnen ûnderoan dizze opdracht.

1. Nynke van Hichtum is in pseudonym. Wat is de echte namme fan de skriuwster? En wannear en wêr is se berne?
2. Jou in koarte beskriuwing fan har berne- en jeugdjierren.
3. Nynke van Hichtum hat troud west mei Pieter Jelles Troelstra, in man dy’t in protte dien hat yn de polityk foar benammen arbeiders. Jou yn it koart in beskriuwing fan de politike karriêre fan Pieter Jelles Troelstra.
4. Beskriuw hoe’t Nynke van Hichtum har skriuwerskarriêre begûn is en wêrom’t se graach berneboeken skreau.
5. Nynke van Hichtum en Pieter Jelles Troelstra hawwe hast tweintich jier troud west. Yn 1907 binne se skieden. Wat wie de reden fan de skieding?
6. Afke’s tiental is it bekendste boek fan Nynke van Hichtum en is yn 1903 yn it Nederlânsk útkaam. Yn 1957 kaam de Fryske oersetting út. Wêrom skreau Nynke fan Hichtum it boek earst yn it Nederlânsk? Wêr giet it ferhaal yn it boek oer? Hoe kaam Nynke van Hichtum oan de ynspiraasje fan dat boek? Wat is de titel fan dat boek yn it Frysk? Yn 2014 hat it boek in spesjale útjefte krigen. Wat wie der sa spesjaal oan dy útjefte?
7. Hoe ferrûn Nynke van Hichtum har libben nei de skieding oant har dea ta?
8. Der wie ris in âld wyfke is in bekend ferhaal fan Nynke van Hichtum. Fertel it ferhaaltsje yn it Frysk nei en skriuw dat op. It folsleine ferhaal (yn it Nederlânsk) is te finen op DBNL.
9. Oer it libben fan Nynke fan Hichtum is yn 2001 in film makke. Jou de wichtichste gegevens fan dy film: haadrolspilers, regisseur, muzyk, prizen en nominaasjes, ferrin fan it ferhaal ensafuorthinne.
10. Meitsje in ynventarisaasje (eventueel mei ôfbyldingen) fan wat der hjoed-de-dei noch werom te finen is fan en oer Nynke van Hichtum.

B. Hâld in presintaasje oan de hân fan boppesteande antwurden oer Nynke van Hichtum en brûk dêrby ien fan ûndersteande presintaasjefoarmen.
1. Ferwurkje boppesteande antwurden yn in papieren kollaazje op A3 oer Nynke van Hichtum.
2. Meitsje in infographic (digitaal of op papier) oer Nynke van Hichtum.
3. Meitsje in powerpoint presintaasje oer Nynke van Hichtum.
4. Hâld in Pecha Kucha-presintaasje. Sjoch op Youtube foar in foarbyld.
5. Betink sels in alternative presintaasjefoarm.

Ynformaasje oer Nynke van Hichtum:
- Wikipedy oer Nynke (de film)
- Aukje Holtrop op DBNL
- Libben en wurk fan Nynke fan Hichtum
- Kunst en cultuur oer Nynke fan Hichtum
- Schrijversinfo oer Nynke fan Hichtum
- Wikipedy oer Nynke fan Hichtum